Är det lag på att ha underhållsplan?

En fråga vi ofta får angående underhållsplanering av bostadsrättsföreningar.

Många bostadsrättsföreningar som funderar på underhållsplanering ställer samma fråga: ”Är det lag på att ha en underhållsplan?”. Vårt svar brukar bli ”Ja, nästan!” Faktum är att det inte står entydigt i någon lagtext att bostadsrättsföreningar ska ha just en underhållsplan, men flera lagtexter tangerar området och antyder att en sådan bör finnas.

Följande avsnitt är de viktigaste när det gäller underhållsplanering:

Bostadsrättslagen

7 kap 4§ ”Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren.”

9 kap 5§ ”Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange […] de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus”

Plan- och Bygglagen

8 kap 14 § ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

Boverkets Byggregler (BBR) – Föreskrifter och allmänna råd

2:51 ”Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bör det finnas skriftliga instruktioner för hur och när idrifttagande och provning samt skötsel och underhåll ska utföras. Detta för att de krav på byggnader och deras installationer som följer av dessa föreskrifter och av huvudförfattningarna ska uppfyllas under brukstiden. Vid ändring av byggnader kan befintliga instruktioner behöva kompletteras eller uppdateras.Dokumentationen ska anpassas till byggnadens användning samt till installationernas omfattning och utformning. […] En plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år.”

Slutsats: Det är “nästan” lag på att ha en underhållsplan.

Sammantaget anser vi att det inte råder någon tvekan om vad lagstiftarna vill uppnå: att säkerställa att bostadsrättsföreningen underhåller fastigheten på ett långsiktigt vis som ser till byggnadens, människans och omgivningens bästa. Det ska dessutom finnas en långsiktig plan eller instruktion för hur underhållet ska skötas och bestämmelser för hur medel ska avsättas för att finansiera underhållet. En riktig underhållsplan som innehåller en avsättningsanalys för underhållsfonden ser till att föreningen gott och väl uppfyller de krav som de olika lagarna ställer.

Det är dock inte lagarna som är huvudanledningen till att skaffa en underhållsplan, vilket vi också brukar påpeka. En bra underhållsplan ligger till grund för hela förvaltningen och hjälper föreningen att få full koll på huset, spara pengar, effektivisera förvaltningen och höja värdet på lägenheterna på sikt. Bättre investering är svårt att hitta.
Läs mer nedan:

Underhållsplan.nu

Bostadsrättslagen

Plan- och Bygglagen

Boverkets Byggregler

Sustend Underhållsplan